Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

 

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Predmetom je určenie náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

(3) Týmto Všeobecne záväzným nariadením obec Nesluša (ďalej len „obec„) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nesluša s účinnosťou od 1.1.2017.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z.

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Sadzby poplatku:

 1. obec ustanovuje sadzbu poplatku
  • za jeden liter alebo dm³ komunálnych odpadov 0,0342 €,
  • za jeden kilogram komunálnych odpadov 0,1048 €,
 2. obec ustanovuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň 0,0411 €,
 3. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 0,05645 €.

(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak právnická osoba a podnikateľ uvedená v § 77 ods.2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. požiada o množstvový zber zmesového komunálneho odpadu bude poplatok za množstvový zber vyrubený rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

§ 5 - Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti. Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:

 1. prihlásenie sa na trvalý pobyt v inej obci (meste),
 2. zánik prechodného pobytu,
 3. ukončenie nájomnej zmluvy,
 4. zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti,
 5. úmrtie,
 6. zánik vlastníckych práv,
 7. ukončenie podnikania na území obce.

§ 6 - Podklady pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti

Obec ustanovuje najmä tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 2. doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
 3. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy,
 4. úmrtný list,
 5. doklad o zrušení prechodného pobytu v obci Nesluša.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Obec môže na základe žiadosti poplatníka a požadovaných dokladov na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

(2) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať písomne správcovi miestnych poplatkov. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť odôvodnenie a priložiť k nej doklady preukazujúce uvádzané skutočnosti v žiadosti.

(3) Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny rok, okrem poplatníkov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí dlhodobo, poplatníkov, ktorí sú dlhodobo umiestnení v zariadení, napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadení sociálnych služieb, ktorí budú žiadosť a doklady predkladať každých päť rokov od podania poslednej žiadosti.

(4) V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť úradne overený preklad dokladu do slovenčiny.

(5) Poplatník si v zmysle zákona nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje osobitne za každé zdaňovacie obdobie.

(6) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi bude predkladať tento poplatník za seba ale aj za ostatných poplatníkov. Prípadne môže žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi predložiť aj samotný poplatník, na ktorého sa bude uplatňovať zníženie alebo odpustenie.

(7) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý preukáže, že je:

 1. študent vysokej školy, strednej školy, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy mimo miesta trvalého pobytu súčasne s potvrdením o ubytovaní, alebo potvrdením o platbe za ubytovanie. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania.
 2. obyvateľ, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou alebo pracovná zmluva spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania,
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci,
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s nájomnou zmluvou,
  • sezónne dohody,
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.
 3. obyvateľ, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy,
  • pracovným povolením,
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami,
  • potvrdením o zamestnaní v zahraničí, kde bude uvedené obdobie,
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.

(8) O úplné odpustenie poplatku môže požiadať poplatník, ktorý:

 1. sa dlhodobo zdržiava v zahraničí t. j. min 12 mesiacov,
 2. je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov.

K zníženiu poplatku je potrebné doložiť hodnoverné doklady preukazujúce nárok na úľavu (viď. doklady v § 7 ods. 7 písm. b) a c)).

(9) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 7, 8 sa uplatní jedno zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. IV-12/2016.

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2017.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením č. VII-4/2015 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.