Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017.

§ 1 - Základné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľností.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nesluša v zdaňovacom období roku 2017.

Daň z pozemkov

§ 2 - Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Nesluša hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:

 1. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,166 €/ m².

§ 4 - Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje na území obce Nesluša pre jednotlivé druhy pozemkov ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,50 %,
 2. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - 0,50 %,
 3. záhrady - 0,30 %,
 4. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,30 %,
 5. stavebné pozemky - 0,40 %.

Daň zo stavieb

§ 4 - Sadzba dane zo stavieb

(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy takto:

 1. 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,199 € za chaty na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,266 € za samostatne stojace garáže,
 5. 0,266 € za stavby hromadných garáží,
 6. 0,266 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 0,661 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,661 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 0,199 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

§ 5 - Sadzba dane z bytov

Správca dane určuje za byty na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane z bytov za byt za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru - 0,066 €.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 6 - Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny,
 2. vetrolamy,
 3. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 4. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
 5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

 1. stavby a byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.

(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 75 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (prípadne ďalší člen rodiny je s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom a má trvalý pobyt v obci Nesluša), ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

(4) Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti dane zo stavieb a bytov je viac ako 70 rokov.

(5) Daňovník je povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na oslobodenie od dane najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 7 - Suma dane, ktorú správca dane nevyrúbi

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 1,5 eura nebude vyrubovať.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1)Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2016 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. IV-11/2016.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 10/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016, ktoré bolo schválené uznesením č. VII-2/2015 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

§ 9 - Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.