Obecné zastupiteľstvo v Nesluši, podľa § 11 ods. 4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj § 9 ods. 1) a 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a článku 11 ods. 3) Štatútu obce Nesluša vydáva tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša.

(1) Obec Nesluša je samostatný a samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených Zákonom o majetku obcí v platnom znení a ďalších legislatívnych noriem, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Tieto zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok obce a prevody vlastníctva obce, prenechávanie majetku obce, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, s finančnými prostriedkami obce, ako aj nakladanie s cennými papiermi a aukčný predaj vecí.

§ 1 - Majetok obce

(1) Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2) S majetkom obce sú oprávnení nakladať:

 1. obecné zastupiteľstvo,
 2. starosta,
 3. organizácie zriadené obcou.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať. Darovanie nehnuteľného majetku obcou je neprípustné.

(4) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Možno ho použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. Za jeho používanie možno vyberať miestne poplatky ak to pripúšťa osobitný predpis.

(6) Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z obecného rozpočtu. Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru.

§ 2 - Nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

(1) Obec môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok od právnických aj fyzických osôb zmluvou a to odplatne aj bezodplatne. Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou.

(2) Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy:

 1. zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 2. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1 700 eur,
 3. nakladanie s majetkovými právami v hodnote nad 1 700 eur,
 4. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
 5. vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
 6. vklady iného majetku v hodnote presahujúcej 1 700 eur do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

(3) V ostatných prípadoch rozhoduje starosta.

(4) Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické alebo fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne a za odplatu.

(5) Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

 1. na základe obchodnej verejnej súťaže,
 2. dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“) alebo
 3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

(6) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 5 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

(7) Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

(8) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 5 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

(9) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci:

 1. starostom obce,
 2. poslancom obecného zastupiteľstva,
 3. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
 4. zamestnancom obce,
 5. hlavným kontrolórom obce,
 6. blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až e).

(10) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 9.

(11) Ustanovenia odsekov 5 až 10 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to:

 1. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 2. podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
 3. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
 4. v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

(12) Ustanovenia odsekov 5 až 10 je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:

 1. hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
 2. nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
 3. prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

(13) Obec môže prenechať majetok do užívania právnickej osobe, ktorú založila alebo zriadila. Prenechanie sa realizuje na zmluvnom základe, v ktorom sa určia povinnosti preberajúcej organizácie. Táto je povinná o majetok sa riadne starať, udržiavať a zveľaďovať ho, v opačnom prípade sa jej môže majetok odňať. O prenechaní a odňatí majetku obce rozhoduje:

 1. starosta obce u hnuteľného majetku do hodnoty 1 700 eur,
 2. obecné zastupiteľstvo u hnuteľného majetku pri prekročení hodnoty 1 700 eur a u nehnuteľného majetku.

(14) Vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom. Vklady iného ako nehnuteľného majetku podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom pri hodnote prevyšujúcej 1 700 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.

(15) Obec môže nadobúdať cenné papiere a nakladať s nimi len po schválení obecným zastupiteľstvom.

(16) Obec je povinná chrániť svoje majetkové práva. Od vymáhania majetkových práv môže upustiť len vtedy, ak vzhľadom na ich nízku hodnotu o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.

(17) Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby oznamujú Ministerstvu financií začatie verejného obstarávania zákazky a predkladajú Ministerstvu financií návrh zmluvy pred jej uzavretím, ak hodnota plnenia u stavebných prác prevyšuje sumu určenú v § 17a zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

§ 3 - Správa majetku obce

(1) Ak obec rozhodla o prenechaní svojho majetok do užívania ňou zriadených alebo založených organizácií, môže ísť len o tú časť majetku, ktorá bude slúžiť na plnenie ich úloh. Súčasne prechádzajú na tieto organizácie i majetkové práva a súvisiace záväzky.

(2) Subjekty, ktorým bol zverený do užívania majetok obce ho nesmú scudzovať, sú povinné s ním hospodáriť v prospech rozvoja obce, jej občanov a ochrany životného prostredia.

(3) Spory vzniknuté pri správe majetku obce rieši starosta a obecné zastupiteľstvo.

§ 4 - Pohľadávky a iné majetkové práva obce

(1) Orgány obce sú povinné pohľadávky obce včas uplatňovať a vymáhať.

(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy:

 1. prijatie a poskytnutie úveru alebo pôžičky,
 2. prevzatie dlhu,
 3. vzájomné započítanie pohľadávok,
 4. dohodu o splátkach.

(3) Zo závažných dôvodov je možné na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku najviac však do výšky 1 500 eur u právnickej osoby a 150 eur u fyzickej osoby. Odpustenie pohľadávky schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pri pohľadávkach do 1/5-iny maximálnych výšok uvedených v predchádzajúcej vete rozhoduje starosta obce. Nie je možné odpustiť tu uvedeným spôsobom pohľadávku, ktorá vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou.

(4) Zo závažných dôvodov je možné fyzickej alebo právnickej osobe povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu, ale len za predpokladu, že povinná osoba písomne uzná svoj záväzok v plnej výške.

§ 5 - Nakladanie s finančnými prostriedkami, finančnou hotovosťou a cennými papiermi

(1) Obec a ňou založené alebo zriadené právnické osoby si zriaďujú účty v peňažných ústavoch.

(2) Obcou založené alebo zriadené právnické osoby si môžu poskytovať navzájom prechodnú finančnú výpomoc, ktorá však podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom, ak táto pomoc presiahne sumu 1 700 eur.

(3) Pokladničná hotovosť sa určuje na 3 500 eur. Túto čiastku je možné prekročiť len pri výplate miezd a odmien alebo krátkodobo pri zinkasovaní hotovosti do pokladne, ktorá je určená na hotovostnú platbu v ten, prípadne nasledujúci deň, alebo ju nebolo možné ihneď odviesť na účet obce.

(4) Pri jednorazových výdavkoch do sumy 2 000 eur rozhoduje starosta obce, u vyššej sumy je nutné schválenie obecným zastupiteľstvom, ak nejde o jasne špecifikovaný výdavok schválený v obecnom rozpočte.

(5) Ustanovenie ods. 4 sa netýka pravidelných platieb (energie, odvoz komunálneho odpadu, poistenie majetku a pod.) a neodkladných opráv a údržieb, o ktorých starosta zastupiteľstvo dodatočne informuje.

(6) Voľba peňažného ústavu a spôsob uloženia prostriedkov je plne v rozhodovacej právomoci starostu obce, vrátane uzatvárania zmlúv o vklade.

(7) Výmena finančnej hotovosti obce za cenné papiere (nákup dlhopisov, akcií, vkladových certifikátov a pod.) podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom, rovnako ako ich predaj.

(8) Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len po schválení obecným zastupiteľstvom.

(9) Rozpočtované reprezentačné výdavky obce sa využívajú nasledovne:

 1. občerstvenie a pohostenie počas pracovných rokovaní,
 2. občerstvenie pri brigádnických aktivitách,
 3. občerstvenie, pohostenie a dary pri významných návštevách, výročiach a slávnostných podujatiach,
 4. výdavky propagačného a reprezentačného charakteru, ak nie sú rozpočtované samostatne,
 5. v rámci občerstvenia sa môžu použiť prostriedky aj na nákup primeraného množstva alkoholických nápojov (napr. aperitív, slávnostný prípitok a pod.).

(10) Povinnosti obce ako zamestnávateľa vo veci výdavkov na stravovanie a ďalšie náležitosti zamestnancov sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

§ 6 - Peňažné fondy obce

(1) Obec vytvára na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy, a to:

 1. sociálny fond,
 2. rezervný fond,
 3. ďalšie účelové fondy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva alebo určené osobitným predpisom.

(2) Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákonnej úpravy a v minimálnej výške určenej osobitným predpisom, ak ustanovenia kolektívnej zmluvy alebo obecné zastupiteľstvo neurčia inak. Jeho použitie sa riadi platnou legislatívou, kolektívnou zmluvou alebo pri jej absencii vnútorným predpisom vydaným starostom obce.

(3) Rezervný fond sa vytvára z prebytku hospodárenia bežného roka vo výške určenej obecným zastupiteľstvom. Tento fond sa využíva na vyrovnanie nesúladu rozpočtových príjmov a výdavkov, doplnenie zdrojov, obstaranie cenných papierov, splátku úverov a úrokov, združovanie prostriedkov, krytie straty hospodárenia bežného roku a pod.

(4) Ďalšie účelové fondy sa tvoria a využívajú v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva a platnou legislatívou.

§ 7 - Evidencia majetku obce

(1) Majetok obce sa eviduje v súlade s platnou legislatívou a v tam určenom členení.

(2) Hmotný a nehmotný majetok s hodnotou do 1 700 eur a dobou využitia nad 1 rok sa evidujú v operatívnej evidencii.

(3) Hmotný a nehmotný investičný majetok sa eviduje v inventarizačných súpisoch.

(4) Stavebný a iný materiál sa eviduje v knihe zásob.

(5) Záväzky obce sa evidujú v knihe záväzkov.

(6) Pohľadávky obce sa evidujú v knihe pohľadávok.

(7) Peniaze v pokladni sa evidujú v pokladničnej knihe.

(8) Peniaze na účtoch sa evidujú zakladaním výpisu z účtov v peňažných ústavoch.

(9) Akcie a cenné papiere sa evidujú zakladaním výpisov z majetkového účtu obce.

(10) Nehnuteľnosti sa evidujú tiež na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností.

(11) Obecný úrad evidenciu priebežne doplňuje.

§ 8 - Inventarizácia majetku obce

(1) Vykonáva sa ako riadna alebo mimoriadna.

(2) Riadna inventarizácia majetku obce sa vykonáva každoročne k 31. 12. s výnimkou peňažných prostriedkov v hotovosti, u ktorých sa vykonáva inventarizácia 4-krát do roka.

(3) Mimoriadna inventarizácia majetku obce sa vykonáva v iných termínoch, ak si to vyžadujú osobitné okolnosti alebo ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.

(4) Riadnu inventarizáciu vykonáva komisia a menovaná starostom obce zo zamestnancov a prípadne aj poslancov obce.

(5) Mimoriadnu inventarizáciu vykonáva komisia zriadená obecným zastupiteľstvom.

(6) Komisia pri inventarizácii okrem fyzického zistenia majetku overuje aj jeho stav, a pripravuje návrhy na vyradenie nepoužiteľného a nepotrebného majetku a predkladá ich na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

§ 9 - Vyradenie a likvidácia majetku obce

(1) Vyradenie majetku z evidencie sa prevádza na základe návrhu na vyradenie spracovaného inventarizačnou komisiou (u zničeného, strateného a odcudzeného majetku a mimo inventarizácie na základe návrhu starostu obce) schválením vyradenia obecným zastupiteľstvom.

(2) Likvidácia majetku sa uskutočňuje spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo, pričom toto vymenuje aj likvidačnú komisiu a tá o vykonaní likvidácie vyradeného majetku spíše záznam, ktorý podpíšu všetci jej pri likvidácii prítomní členovia a starosta obce.

(3) Zničený, stratený a odcudzený majetok v hodnote do 1 700 eur sa vyraďuje na základe rozhodnutia starostu obce.

§ 10 - Spoločné ustanovenia

(1) Orgány obce sú povinné na úseku ochrany majetku obce najmä:

 1. zisťovať, oceňovať, chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať majetok obce,
 2. zabezpečovať jeho užívanie a využitie a to predovšetkým na plnenie funkcií obce,
 3. viesť majetok obce v predpísanej evidencii,
 4. využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

(2) Majetok môže byť v spoluvlastníctve obcí alebo obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby.

(3) Všetky úkony orgánov samosprávy obce ako aj obcou založených alebo zriadených právnických osôb týkajúce sa nakladania a správy majetku obce musia byť urobené písomne, inak sú neplatné.

(4) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány obce, subjekty zriadené alebo založené obcou, subjekty s majetkovou účasťou obce a ďalšie subjekty využívajúce majetok obce.

(5) Tieto zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši dňa 30. 06. 2016 uznesením č. II-6/2016.

(6) Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. 07. 2016.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.