Obec Nesluša (ďalej len „obec“) vydáva v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“) toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) platné na území obce. Účelom nariadenia je vymedzenie všeobecne záväzných pravidiel nakladania s komunálnymi odpadmi, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľnými odpadmi, triedeným odpadom a jeho zložkami a nebezpečným odpadom, ako aj vymedzenie povinností obce na úseku odpadového hospodárstva a povinností pôvodcov odpadu a sankcií za neplnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Obsah

§ 1 – Všeobecné ustanovenia, základné pojmy
§ 2 – Všeobecné povinnosti nakladania s odpadmi, iné povinnosti
§ 3 – Nezákonné umiestnenie odpadu
§ 4 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
§ 4 – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
§ 5 – Nakladanie s elektroodpadom, vrátane zdrojov osvetlenia, batérii a akumulátorov
§ 6 – Nakladanie s odpadmi z obalov
§ 7 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
§ 8 – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
§ 9 – Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi, šatstvom, odevmi a obuvou
§ 10 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom prevádzkovateľom kuchyne
§ 11 – Povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (rozšírenie)
§ 12 – Povinnosti držiteľov starých vozidiel
§ 13 – Priestupky, priestupkové konanie, pokuty
§ 14 – Záverečné ustanovenia

§ 1 – Všeobecné ustanovenia, základné pojmy

(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi1, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. Za tým účelom si plní povinnosti uložené jej zákonom. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto nariadením povinný sa zbaviť.

(2) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká. Pôvodnými pôvodcami sú fyzické osoby, resp. domácnosti2 a právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia3 so sídlom alebo prevádzkami pôsobiacimi na území obce. Pričom držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, na ktorú prejde držba odpadu.

(3) Komunálne odpady sú:

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb (vrátane drobného stavebného odpadu),
 • odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
 • odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, tzn. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti,
 • komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína v majetku obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

(4) Komunálnymi odpadmi nie sú odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

(5) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu4. Zhromažďovanie odpadu vykonáva každý pôvodca odpadu pred jeho zberom obcou alebo inou oprávnenou osobou.

(6) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je časť odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Každý je povinný komunálny odpad triediť na samostatné druhy a do doby zberu vyhlásenej obcou zhromažďovať a chrániť pred odcudzením alebo zneužitím a nepriaznivým vplyvom odpadu na životné prostredie.

(7) Predmetom triedeného zberu, resp. oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sú v obci:

 1. elektroodpad vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a sú komunálnym odpadom,
 2. drobný stavebný odpad z domácností a objemný komunálny odpad z domácností,
 3. papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly ako vytriedené zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 4. biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
 5. odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad),
 6. jedlé oleje a tuky z domácností,
 7. nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité zdravotnícke pomôcky z domácností,
 8. použité šatstvo, odevy a obuv z domácností.

(8) Predmetom triedeného zberu komunálnych odpadov nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, nakoľko s ohľadom na rozlohu obce, povahu osídlenia a výraznú prevahu domácností obývajúcich rodinné domy je jeho zavedenie k 01. 01. 2016 ekonomicky neúnosné.5

(9) Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad nesmie obsahovať žiadnu zo zložiek, ktoré sú predmetom triedeného zberu v obci okrem zložky uvedenej v ods. (7) písm. h).

(10) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. Obec v zmysle zákona nedisponuje žiadnou skládkou odpadu; skládkovanie komunálneho odpadu alebo jeho zložiek a iného odpadu je v obci zakázané.

(11) Odpadové hospodárstvo je súbor racionálnych činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto nariadením. Každý pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, ktorého vzniku nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie. Zneškodňovať odpad je možné iba spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku. Každý pôvodca odpadu je povinný realizovať najmä účelný spôsob zhromažďovania odpadu pred jeho zberom a ďalším spracovaním podľa tohto nariadenia.

(12) Vykonávať na území obce zber (vrátane mobilného, podomového zberu) a prepravu komunálnych odpadov (s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne), môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona.

(13) Za účelom podrobného a zrozumiteľného výkladu tohto nariadenia obec vydáva a aktualizuje Systém zberu komunálnych odpadov, ktorý je dostupný na webe obce. Súčasťou Systému zberu komunálnych odpadov je Harmonogram zberu komunálneho odpadu (ďalej len „Harmonogram“) zverejňovaný na webe obce a úradnej tabuli. Za vypracovanie a aktualizáciu Systému zberu komunálnych odpadov (ako aj Harmonogramu) je zodpovedný referát životného prostredia obecného úradu.

(14) Kalendárovým zberom sa rozumie zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí obec v Harmonograme vrátane podrobností zberu. Tento zber spočíva v pristavení zberného vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň na mieste určenom Systémom zberu komunálnych odpadov.

§ 2 – Všeobecné povinnosti nakladania s odpadmi, iné povinnosti

(1) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

 1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
 3. nepriaznivému vplyvu na krajinu6.

(2) Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný

 1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením,
 2. zapojiť sa do Systému zberu komunálnych odpadov,
 3. užívať zberné nádoby alebo vreca zodpovedajúce tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov,
 4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na miesta určené obcou a do zberných nádob alebo vriec zodpovedajúcich tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov.

(3) Každý držiteľ odpadu má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce. Predchádzajúca veta neplatí na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu podľa odseku (6).

(4) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch.

(5) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v ods. (4). Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v ods. (6). Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(6) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

(7) Zakazuje sa

 1. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to obcou určenom v súlade s týmto nariadením,
 2. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto nariadením,
 3. zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží a vypúšťaním do vodného recipienta8,
 4. zneškodňovať skládkovaním kvapalné odpady, odpadové pneumatiky a vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 5. ukladať vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, parkov a z cintorína na skládku odpadov (okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení),
 6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, najmä trávu, lístie, konáre a zvyšky rastlín,
 7. spaľovať komunálny odpad alebo jeho zložky na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

(8) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom; toto ustanovenie platí aj pre prevádzkovateľa kuchyne.
(9) Konečný používateľ alebo držiteľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou9, odovzdať distribútorovi pneumatík (predajcovi, servisnej organizácii) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 3 – Nezákonné umiestnenie odpadu10

(1) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti11 môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva s pôsobnosťou k obci sú najmä

 1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 2. Obec Nesluša, Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne
 3. Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo ďalšiemu orgánu uvedenému v ods. (1).

(3) O oznámeniach podaných podľa ods. (1) a (2) sa obec a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.

(4) Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umiestnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy obec overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu12 nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin13, a vydá o tom odborné vyjadrenie14.

(5) Podrobnosti a postup konania vo veci nezákonného umiestnenia odpadu v obci, vrátane spôsobu nahlasovania určuje verejná vyhláška obecného úradu. Úkony súvisiace s nezákonným umiestnením odpadu v obci, najmä miestne zisťovanie, obhliadku a dokumentovanie miesta, realizuje za obec referát životného prostredia obecného úradu v spolupráci s komisiou poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve.

§ 4 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

(1) Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní (26 x za rok) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Harmonograme.

(2) Zber, zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(3) Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom je pôvodca odpadu povinný pristaviť na verejné priestranstvo, ktoré je dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti. Na verejné priestranstvo sa nádoby so zmesovým komunálnym odpadom pristavujú najskôr o 17:00 hod dňa predchádzajúceho zvozu a odstraňujú najneskôr do 17:00 hod dňa, kedy sa zvoz uskutoční; mimo uvedenej doby je povinný pôvodca odpadu umiestniť nádobu mimo verejné priestranstvo na vhodnom mieste nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.

(4) V prípade, že nádoba obsahuje iný ako zmesový komunálny odpad, je preplnená alebo vykazuje známky preťaženia alebo nie je označená súpisným číslom nehnuteľnosti pôvodcu odpadu, je zberová spoločnosť oprávnená tento odpad odmietnuť prevziať a odviesť. V okolí nádoby sa nesmie nachádzať ďalší komunálny alebo iný odpad.

(5) Pôvodný pôvodca odpadu môže používať tieto nádoby na zmesový komunálny odpad (podľa využiteľného objemu):

 1. 120 l – domácnosť s 1 - 4 osobami,
 2. 240 l alebo 2 nádoby 120 l – domácnosť s 5 - 8 osobami,
 3. 120 l a 240 l nádoby, ich kombinácie – domácnosti s 9 a viac osobami,
 4. 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v bytovom dome je najmenej 27,
 5. dodatočná 120 l kovová nádoba – domácnosť spaľujúca vo vykurovacích zariadeniach hnedé uhlie, čierne uhlie alebo koks15,
 6. veľkosť nádoby a ich počet pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov sa určí podľa skutočnej potreby vykazovanej odpadovým hospodárstvom daného subjektu; v prípade spaľovania uhlia alebo koksu je nevyhnutné použiť aj kovovú nádobu,
 7. 120 l – neobývaný rodinný dom alebo chalupa v zastavanom území obce so sporadickým zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu.

(6) Náklady na obstaranie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností znáša pôvodný pôvodca odpadu vo výške 1/2 nákladov obce, pričom

 1. minimálna životnosť kovovej nádoby je 12 rokov, minimálna životnosť plastovej nádoby je 9 rokov; ak je nutná obmena nádoby z dôvodu jej poškodenia pred uplynutím doby minimálnej životnosti zbernej nádoby, znáša pôvodný pôvodca odpadu plnú výšku obstarávacích nákladov,
 2. každá nádoba na zmesový komunálny odpad musí byť trvale označená súpisným číslom nehnuteľnosti, ku ktorej patrí. Obnovu označenia súpisným číslom zabezpečuje na požiadanie zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstvo obce,
 3. neoznačené zberné nádoby obecným úradom zberová spoločnosť nebude vyvážať.

(7) Zakazuje sa

 1. do nádob na zmesový komunálny odpad ukladať iný ako zmesový komunálny odpad a nádoby neúmerne zaťažovať alebo preplňovať a používať nádoby bez označenia súpisným číslom nehnuteľnosti pôvodcu odpadu..
 2. Pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 2 ods. (6).

§ 4 – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

(1) Drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“) z domácností je odpad z bežných udržiavacích prác na nehnuteľnosti (dome, budove, spevnenej ploche) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. DSO nie je stavebný odpad zo stavebných, čistiacich, servisných a demolačných prác, kde je pôvodcom odpadu právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá práce vykonáva alebo pre ktorú sa práca vykonáva.

(2) Objemným odpadom (ďalej len „OO“) z domácností sa rozumie najmä vyradený nábytok, posteľné matrace, rošty, žalúzie apod.

(3) Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl – október v intervale 1 krát mesačne; v období november – marec sa zber nevykonáva. Podrobnosti zberu sú uvedené v Harmonograme. Zber DSO je množstvový16 a spoplatňuje sa individuálne podľa fakturácie zberovou spoločnosťou. Evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstve obce, pričom pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom; v prípade, že sa jedná o DSO z nehnuteľnosti, ktorej vlastník, správca alebo nájomca nemá trvalé bydlisko v obci aj elektronickým (informatívnym) výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 1 mesiac.

(4) Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené nad obecným úradom. Pôvodca je povinný tento odpadu dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Ak je množstvo DSO vyššie ako 4000 kg, môže pôvodca odpadu požiadať o krátkodobé pristavenie veľkokapacitného kontajnera na pozemok (najviac na 2 pracovné dni), ktorého je vlastníkom, správcom alebo nájomcom.

(5) Zakazuje sa

 1. zmiešavať DSO a OO s iným komunálnym odpadom,
 2. umiestňovať tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad.
 3. Pri nakladaní s DSO a OO ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 2 ods. (6).

§ 5 – Nakladanie s elektroodpadom, vrátane zdrojov osvetlenia, batérii a akumulátorov

(1) Elektroodpadom z domácností sa rozumie elektroodpad, pochádzajúci z domácností a z obchodných, priemyselných a od inštitucionálnych pôvodcov odpadu, pričom je svojím charakterom a množstvom podobné elektroodpadu, ktorý pochádza z domácností. Elektroodpadom sú najmä malé a veľké elektrospotrebiče (napr. práčky, chladničky, sporáky, mixéry), elektrické náradie (napr. vŕtačky), počítače a ich príslušenstvo, mobilné telefóny, tablety a pod. Elektroodpad je odpadom obsahujúcim nebezpečné látky, ktoré môžu poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(2) Zdrojmi osvetlenia z domácností sú najmä použité žiarovky, žiarivky a výbojky. Zdroje osvetlenia sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(3) Batérie a akumulátory z domácností sú použité prenosné batérie a akumulátory spotrebičov a zariadení a použité automobilové batérie a akumulátory. Batérie a akumulátory sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(4) Pôvodca elektroodpadu z domácností, použitých zdrojov osvetlenia z domácností a použitých batérií a akumulátorov z domácností (ďalej len „elektroodpad“) je povinný ich odovzdať distribútorovi (predajcovi) do systému spätného zberu pri nákupe nových spotrebičov alebo zariadení, prípadne na miesto určené obcou v systéme oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý je v obci zavedený v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

(5) Zber elektroodpadu zabezpečuje obec kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v mesiacoch apríl a september. Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(6) Zber elektroodpadu nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani nie je inak spoplatnený za predpokladu, že nedochádza k jeho nedostatočnému triedeniu zo strany pôvodcu odpadu alebo zo strany obce.

(7) Zakazuje sa

 1. zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu a tento ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad,
 2. rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu, narúšať celistvosť svetelných zdrojov a batérií a akumulátorov pred ich odovzdaním do systému zberu tohto odpadu.
 3. Pri nakladaní s elektroodpadom ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 2 ods. 6.

§ 6 – Nakladanie s odpadmi z obalov

(1) Zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov je predmetom systému triedeného zberu. Obec zabezpečuje zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov (kompozitný obal, „tetrapak“) v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou.

(2) Papierom sa rozumejú najmä noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny a papierové obaly.

 1. Papier sa zberá do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce.
 2. Zberovým papierom nie je a do modrých kontajnerov sa nevhadzuje: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a použité hygienické potreby.

(3) Sklom sa rozumejú najmä nevratné alebo poškodené vratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo a sklené črepy.

 1. Sklo sa zberá do 1100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce.
 2. Zberovým sklom nie je a do zelených kontajnerov sa nevhadzuje: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.

(4) Kovmi sa rozumejú najmä kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, menšie kovové výrobky alebo súčiastky a alobal.

 1. Kov sa zberá do 1100 l kontajnerov červenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce.
 2. Zberovým kovom nie je a do červených kontajnerov sa nevhadzujú: kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby od zubnej pasty a kozmetiky).

(5) Plastami sa rozumejú najmä nápojové PET fľaše, igelitové a mikroténové vrecká a tašky, fólie a polystyrén z obalov výrobkov.

 1. Plasty sa v domácnostiach zhromažďujú do 120 l vriec a v pravidelnom intervale 1 krát mesačne (12 x ročne) sa obcou a zberovou spoločnosťou zberajú a odvážajú (kalendárový zber).
 2. Objem každej PET fľaše je nutné pred ich uložením do vriec podstatne zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím. Polystyrén väčších rozmerov sa pred uložením do vriec nareže alebo naláme na menšie kusy; vrecia musia byť pre zvoz vhodne uzavreté (zaviazané).
 3. Zberovým plastom nie je a do vriec s plastami sa neukladajú: novodurové odpadové rúrky a plastové obaly od nebezpečných látok, najmä od motorových olejov, chemikálií a farieb.

(6) Viacvrstvovým nápojovým obalom sa rozumejú najmä kompozitné obaly od mliečnych výrobkov a džúsov.

 1. Viacvrstvové nápojové obaly sa v domácnostiach zhromažďujú do 120 l vriec a v pravidelných intervaloch 1 krát mesačne (12 x ročne) sa obcou a zberovou spoločnosťou zberajú a odvážajú (kalendárový zber).
 2. Objem každého viacvrstvového obalu je nutné pred jeho uložením do vreca podstatne zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím; vrecia musia byť pre zvoz vhodne uzavreté (zaviazané).

(7) Podrobnosti kalendárového zberu plastov a viacvrstvových nápojových obalov je uvedený v Harmonograme. Vrecia s plastami a vrecia s viacvrstvovými nápojovými obalmi je možné vyložiť na verejné priestranstvo najskôr o 17:00 hod pred dňom zberu určeným Harmonogramom; mimo uvedenej doby je povinný mať pôvodca odpadu vrecia s týmito odpadmi umiestnené na nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.

(8) Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov nie je spoplatnený; náklady na zber, zvoz a ďalšie spracovanie preberá organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov môže byť spoplatnený len v prípade nedôsledného triedenia uvedených zložiek komunálneho odpadu pôvodcom odpadu alebo nedôsledného triedenia zo strany obce.

(9) Zakazuje sa

 1. zmiešavať papier, sklo, kovy, plasty a viacvrstvové nápojové obaly s inými zložkami komunálneho odpadu a ukladať ich do nádob na zmesový komunálny odpad,
 2. vhadzovať do kontajnerov na papier iný odpad ako uvedený v ods. (2) písm. a),
 3. vhadzovať do kontajnerov na sklo iný odpad ako uvedený v ods. (3) písm. a),
 4. vhadzovať do kontajnerov na kovy iný odpad ako uvedený v ods. (4) písm. a),
 5. ukladať do vriec na plasty iný odpad ako uvedený v ods. (5) písm. a),
 6. ukladať do vriec na viacvrstvové nápojové obaly iný odpad ako uvedený v ods. (6) písm. a),
 7. umiestňovať na verejné priestranstvá vrecia s plastami a vrecia viacvrstvovými nápojovými obalmi mimo doby určenej v ods. (8) písm. a).
 8. Pri nakladaní s papierom, sklom, kovmi, plastami a viacvrstvovými nápojovými obalmi ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v článku 2 odsek (6).

§ 7 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

(1) Biologický rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení. Jedná sa najmä o zhodnotiteľný odpad zo záhrad rodinných domov, tzn. zvyšky rastlín, rozdrvené konáre, lístie stromov, zhnité alebo poškodené ovocie, papierové kartóny, piliny atď. Patrí sem aj biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene a údržby cintorína.

(2) Pre účely tohto nariadenia nie je predmetom nakladania s BRKO biologicky rozložiteľný odpad z ornej pôdy, trvale zatrávnených porastov a lesov, vedených v katastri nehnuteľností ako orná pôda, trvale zatrávnené porasty a lesné pozemky.

(3) V roku 2016 obec podporí domácnosti v rodinných domoch obstaraním kompostérov za účelom zhodnotenia BRKO. Podrobnosti budú uvedené vo verejnej vyhláške obecného úradu.

(4) Zakazuje sa ukladať BRKO do nádob so zmesovým komunálnym odpadom alebo skládkovať na voľnom priestranstve vrátane záhrad, trvale zatrávnených porastov alebo ornej pôdy bez použitia kompostérov alebo im zodpovedajúcich zariadení. Primerane platia aj všeobecné zákazy podľa § 2 ods. 6.

§ 8 – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý obsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Nebezpečným odpadom je pre účely tohto nariadenia najmä odpadový automobilový olej, farby a riedidlá pochádzajúce z domácností.

(2) Obec zabezpečuje zber nebezpečných odpadov kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v mesiacoch apríl a október. Zberným miestom je obecný úrad. Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(3) Zakazuje sa

 1. riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
 2. riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
 3. riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom,
 4. vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
 5. uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje do pôdy,
 6. spaľovať odpadové oleje vo vykurovacích zariadeniach domácností.
 7. Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 2 ods. (6).

§ 9 – Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi, šatstvom, odevmi a obuvou

(1) Obec zabezpečuje zber

 1. jedlých olejov a tukov z domácností, ak tieto nie sú predmetom kompostovania v domácnostiach,
 2. nespotrebovaných humánnych liekov a veterinárnych liekov z domácností,
 3. použitého šatstva, odevov a obuvi z domácností.

(2) Zber jedlých olejov a tukov a liekov je zabezpečený kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v mesiacoch marec a september. Zberovým miestom je obecný úrad. Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(3) Zber použitého šatstva, odevov a obuvi je zabezpečený nepretržite kontajnermi umiestnenými v centre obce. Do kontajnerov sa môže ukladať iba čisté a suché šatstvo, odevy a obuv; vložením do igelitového vreca sú chránené pred znehodnotením vodou alebo vlhkosťou.

(4) Zakazuje sa vypúšťať jedlé oleje a tuky a vhadzovať lieky do verejnej kanalizácie. Na nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi a použitým šatstvom, odevmi a obuvou z domácností sa primerane vzťahujú všeobecné zákazy uvedené v ods. 2, § 6.

§ 10 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom prevádzkovateľom kuchyne

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľom kuchyne je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je (okrem iných povinností pôvodcu odpadu uvedených v tomto nariadení) povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

(3) Zakazuje sa

 1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, do nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
 2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu,
 3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do verejnej kanalizácie.

§ 11 – Povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (rozšírenie)

(1) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je ako držiteľ odpadu povinný

 1. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 3. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva17,
 4. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona a tohto nariadenia,
 5. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 6. ohlasovať údaje z evidencie obci a uchovávať ohlásené údaje,
 7. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,
 8. na žiadosť obce bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu odpadového hospodárstva obce [§ 14 ods. (4)].

(2) Nakoľko nie je v obci zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti obec povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá preukáže, že

 1. množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
 2. komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

§ 12 – Povinnosti držiteľov starých vozidiel

(1) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom; jedná sa najmä o vozidlá vyradené z evidencie, prípadne vozidlá opustené; držiteľom starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(2) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť na vlastné náklady odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

(3) Ak si držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v ods. (2) a vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce je vozidlo povinná odstrániť

 1. obec, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva, ktorého je správcom,
 2. obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a),
 3. vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.

(4) Podrobnosti o odstraňovaní starých vozidiel a postup konania upravuje verejná vyhláška obecného úradu.

§ 13 – Priestupky18, priestupkové konanie, pokuty

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

 1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 2 ods. (7) písm. a)19],
 2. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 4 ods. (5) písm. a)20],
 3. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto nariadením [§ 2 ods. (7) písm. b)21],
 4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 ods. (2)22,
 5. koná v rozpore s § 5 ods. (7) písm. a)23,
 6. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 2 ods. (9)24,
 7. koná v rozpore s § 2 ods. (7) písm. e)25,
 8. koná v rozpore s § 2 ods. (2)26,
 9. koná v rozpore s § 1 ods. (12)27,
 10. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 2 ods. (8)28.

(2) Za priestupok podľa ods. (1) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. Pri ukladaní výšky pokút sa postupuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe 2 tohto nariadenia. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Obec môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku (1) nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Prepadnutá vec sa stáva majetkom obce.

(4) Obec bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu obce.

(5) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov29.

(6) Predmetom tohto nariadenia nie sú priestupky, v ktorý koná Okresný úrad alebo iný orgán štátnej správy. Predmetom tohto nariadenia nie sú ani priestupky, ktoré sa prerokúvajú podľa cestného zákona, zákona o vodách, zákona o ochrane poľnohospodárke pôdy, zákona o ochrane prírody a krajiny, občianskeho zákonníka a ktoré majú vzťah k dodržiavaniu tohto nariadenia.

(7) Evidenciu priestupkových konaní na úseku odpadového hospodárstva obce vedie referát životného prostredia obecného úradu.

§ 14 – Záverečné ustanovenia

(1) Súčasťou tohto nariadenia je príloha 1 – Hrubý harmonogram zberu triedených zložiek komunálneho odpadu a príloha 2 – Sadzobník pokút za porušenie nariadenia.

(2) Obec je povinná vypracovať a predložiť Program odpadového hospodárstva30 obce na roky 2016-2020 do štyroch mesiacov od vydania Programu odpadového hospodárstva Žilinského samosprávneho kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja31. Zodpovednosť za prípravu a vypracovanie Program odpadového hospodárstva obce má v zmysle zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo.

(3) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 11. 12. 2015.

(4) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24. 11. 2015.

(5) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14. 12. 2015.

(6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 4/2008 aj s jeho neskoršími dodatkami.

(8) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy


1 Nakladanie s odpadom je jeho zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami.
2 Domácnosťou sa rozumejú osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, ktoré sú vedené v Evidenčnom registri obyvateľov obce na nehnuteľnosti s prideleným súpisným číslom; domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby (§ 115 občianskeho zákonníka).
3 Právnickou osobou sa rozumie osoba vedená v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti SR, fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie osoba vedená v Živnostenskom registri SR.
4 Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
5 V priebehu roku 2016 obec zabezpečí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním pre viac ako 50% domácností, čím dôjde k splneniu povinností obce vyplývajúcich zo zákona.
6 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
7 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
8 (Vodný) recipient je vodný útvar, v ktorom tečie alebo do ktorého sa vypúšťa povrchová voda alebo podzemná voda (§ 2 písm. n) vodného zákona).
9 Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
10 § 15 zákona.
11 Nezákonným umiestnením odpadu sa rozumie také umiestnenie alebo skládkovanie komunálneho odpadu alebo jeho zložiek a odpadu, ktorý nemá povahu komunálneho odpadu, ktoré je v rozpore s týmto nariadením alebo zákonom.
12 Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
13 § 300 až 302 Trestného zákona.
14 § 126 Trestného zákona.
15 Pri spaľovaní dreva, drevených brikiet alebo peliet sa odporúča popol použiť na kompostovanie.
16 Pri množstvovým zberom je výška poplatku priamo úmerná množstvu odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za danú dobu.
17 § 6 zákona.
18 § 115 zákona.
19 § 13 písm. a) zákona.
20 § 81 ods. 6 písm. a) zákona.
21 § 13 písm. b) zákona.
22 § 15 ods. 2 zákona.
23 § 33 písm. b) zákona.
24 § 72 zákona.
25 § 81 ods. 6 písm. b) zákona.
26 § 81 ods. 9 zákona.
27 § 81 ods. 13 zákona.
28 § 81 ods. 17 zákona.
29 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30 Program odpadového hospodárstva je strategický programový dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva obce a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona a tohto nariadenia.
31 § 10 zákona.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.