Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v zmysle ustanovení § 6 a § 11 ods.4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje parkovanie a státie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v celej obci Nesluša, užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla vyhradením z verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len vyhradené parkovacie miesto) a dočasné parkovanie vozidla.

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie

 1. verejným priestranstvom – miestne komunikácie, verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská), ulice, autobusové stanovištia, detské ihriská, športoviská, trhoviská, cintoríny, verejná zeleň, korytá a nábrežia vodných tokov; verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
 2. miestnou komunikáciou – všeobecne prístupná a užívaná cesta, chodník a parkovisko vo vlastníctve – užívaní a správe obce, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,
 3. vozidlom – motorové vozidlo na dopravu osôb a nákladu, prípojné vozidlo, kolesový traktor, pásový traktor, prípojné vozidlo traktora, traktorom ťahaný vymeniteľný stroj, pracovný stroj a štvorkolka,
 4. dočasným parkovaním vozidla – parkovanie a státie vozidla na verejnom priestranstve nepresahujúcom 6 hodín,
 5. trvalým parkovaním vozidla – parkovanie a státie vozidla na vyhradenom parkovacom mieste,
 6. starým vozidlom – vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov, aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

§ 3 - Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

(1) Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Nesluša je pre všetky druhy vozidiel povolené, ak toto VZN alebo zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) neustanovuje inak.

(2) Na verejnej zeleni, chodníkoch a plochách, ktoré nie sú na parkovanie a státie určené je státie všetkých druhov vozidiel zakázané.

(3) Na parkovanie a státie motorových vozidiel na dopravu cestujúcich s najviac ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:

 1. parkovacie plochy bez vyznačenia parkovacích miest - pred Kultúrnym domom, parkovisko pred miestnym cintorínom, parkovisko na Žrebíkoch v radovej zástavbe domov, pred základnou školou a na parkovacej ploche ObÚ a pred ihriskom ObÚ,
 2. vyhradené parkovacie miesta,
 3. miestne komunikácie na dočasné parkovanie vozidiel na prepravu cestujúcich s najviac ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, ak státie motorových vozidiel nie je v rozpore s ustanoveniami cestného zákona a ustanoveniami tohto VZN,
 4. parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučujú ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov1.

(4) Dočasné parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je pre všetky druhy vozidiel, okrem vozidiel na prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča zakázané.

(5) Trvalé parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Nesluša je pre všetky druhy vozidiel zakázané.

(6) Obec Nesluša môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti z verejného priestranstva vyhradiť priestor za účelom trvalého parkovania a státia všetkých druhov vozidiel (vyhradené parkovacie miesto) za podmienok určených týmto VZN a VZN o miestnych daniach a poplatkoch alebo VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov, budov, pozemkov a prenájom zariadení.

(7) Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel na dopravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča, motorových vozidiel na prepravu nákladu, prípojných vozidiel, kolesových traktorov, pásových traktorov, prípojných vozidiel traktorov, traktorami ťahaných vymeniteľných strojov, pracovných strojov a štvorkoliek sú povinní zabezpečiť si parkovanie a státie svojich vozidiel na vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.

(8) Vyhradené parkovacie miesto na verejnom priestranstve môže byť žiadateľovi pridelené len za podmienky, že žiadateľ nemôže parkovať na vlastnom pozemku.

(9) Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci môže v obytných zónach požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedené meno, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom súpisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložený situačný nákres s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.

(10) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie resp. právnická osoba so sídlom podnikania alebo prevádzkou v obci Nesluša môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedený obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta – ulica, pred alebo pri akom súpisnom čísle objektu, k žiadosti musí byť priložený situačný nákres s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.

(11) Po odsúhlasení žiadosti obecným zastupiteľstvom bude žiadateľovi vydaná parkovacia karta, ktorou žiadateľ preukazuje oprávnenosť parkovania na vyhradenom parkovacom mieste.

(12) V prípade, že v priebehu platnosti povolenia na trvalé parkovanie vozidla príde k zmene evidenčného čísla vozidla, resp. k zmene vozidla, pre ktoré je vyhradené parkovacie miesto, držiteľ vozidla je túto skutočnosť povinný nahlásiť v lehote 15 dní od uskutočnenia zmeny Obecnému úradu v Nesluši.

(13) Zánik osobitného užívania verejného priestranstva – trvalého parkovania, ktoré bolo schválené na dobu neurčitú : a. na základe písomnej žiadosti užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta b. Obecný úrad môže zrušiť osobitné užívanie verejného priestranstva z nasledovných dôvodov : na verejnom priestranstve je plánovaná výstavba, neuhradenie dane v stanovenej lehote ani po doručení výzvy na nedoplatok.

(14) Každé parkovacie miesto bude mať rozmery – 2,5 x 5 m (12,5 m2). Iné rozmery parkovacieho miesta musia byť odsúhlasené obecným zastupiteľstvom.

(15) Parkovacie miesto na verejnom priestranstve bude vyznačené bielou farbou v určených rozmeroch. Vyznačenie parkovacieho miesta zabezpečí Obecný úrad v Nesluši. Úpravu a údržbu parkovacieho miesta si bude zabezpečovať žiadateľ na vlastné náklady.

(16) Na parkovacom mieste sa zakazuje výstavba akýchkoľvek stavieb.

(17) Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Obec vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(18) Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie môže byť vydané na dobu neurčitú alebo na presne určené obdobie, podľa predloženej žiadosti.

§ 4 - Podmienky prevádzky vozidiel

(1) Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané:

 1. jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje miestnu komunikáciu,
 2. prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak znečisťujúci miestnu komunikáciu,
 3. státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
 4. jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a stáť na nich,
 5. vykonávať údržbu a opravu vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania pohonných hmôt.

(2) Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne odstrániť.

§ 5 - Úprava parkovania v čase zvozu komunálneho odpadu

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje dočasne alebo trvale parkovať a stáť všetkým druhom vozidiel na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho odpadu. Čas zvozu komunálneho odpadu je určený v harmonograme, ktorý je súčasťou Zmluvy o zvoze komunálneho odpadu podpísanej medzi obcou Nesluša a Technické služby a.s. Žilina na príslušný kalendárny rok. Harmonogram zvozu komunálneho odpadu je uverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce a verejne sa vyhlasuje obecným rozhlasom.

§ 6 - Úprava parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií

Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia zakazuje dočasne alebo trvale parkovať a stáť všetkým druhom vozidiel na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby vykonávanej obcou alebo firmou, s ktorou uzavrie obec dohodu. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií. Čas potreby prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok (snehová vrstva 5 cm a viac).

§ 7 - Výnimky

Toto VZN sa nevzťahuje na vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému počas výkonu služby, na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov a vozidlá zabezpečujúce zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru.

§ 8 - Sankcie

(1) Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustí ten, kto z nedbanlivosti alebo úmyselne poruší nariadenie tohto VZN, zabráni zvozu komunálneho odpadu v danej časti obce, alebo zabráni prevedeniu zimnej údržby miestnej komunikácie v danej časti obce.

(2) Dokladom o priestupku podľa článku tohto VZN je správa príslušného pracovníka pri zbere domového odpadu vykonávanou v čase zvozu komunálneho odpadu poverenou firmou. Dokladom o priestupku podľa tohto VZN je správa pracovníka, povereného starostom obce, prevádzať zimnú údržbu miestnych komunikácií alebo správa firmy, ktorá prevádza zimnú údržbu miestnych komunikácií dodávateľsky.

(3) Dokladom o priestupku podľa článku 3 a 4 je opakovaná obhliadka vozidla odstaveného na miestnej komunikácii a skonštatovanie starostom obce, že ide o naplnenie skutkovej podstaty článku 3 a 4.

(4) V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona č. 372/l990 Zb. o priestupkoch za vyššie uvedené priestupky možno uložiť pokutu majiteľovi vozidla do výšky 33,20 €.

(5) Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

(6) Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Nesluša v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet obce.

§ 9 - Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:

 1. kontrolór obce,
 2. poslanci obecného zastupiteľstva,
 3. poverený zamestnanec obce.

§ 10 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 29. 01. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 13. 01. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 30. 01. 2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13. 02. 2015.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy


1) Napr. zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.