Farský úrad Farnosť
PDF Vytlačiť

Vznik farnosti, účinkovanie prvých kňazov, stavba kostola.


Farnosť v Nesluši vznikla v roku l788 , na základe Regulácii farnosti za vlády Jozefa II. Predtým Nesluša patrila ako filiálka do farnosti Kysucké Nové Mesto. Do novovzniknutej farnosti pridelili ako filiálku obec Rudinská, ktorá dovtedy patrila do Diviny.

Pred rokom l788, teda ešte pred vznikom farnosti, postavili veriaci v obci drevený kostolík, ktorý stál približne na mieste terajšieho Kultúrneho katolíckeho domu.

Prvý kňaz, ktorý spravoval farnosť, bol rehoľný kňaz – františkán Samson Ulrich. Do farnosti prišiel l2.decembra l788. Býval vedľa kostola v malom drevenom domčeku, v ktorom bola jedna izba s pecou a komora. Takto býval jeden a pol roka. Potom farníci postavili drevenú farskú budovu, ktorá mala dve izby a kuchyňu.

V roku l795 začal farnosť spravovať tiež kňaz- františkán Rudolf Kuszy. Po jeho smrti nastúpil do Nesluše v roku l799 38-ročný kňaz Anton Dzian. Tento horlivý pastier, ktorý bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva, po jedenástich rokoch spravovania farnosti zomrel (l8l0) a bol pochovaný za veľkého žiaľu veriacich na cintoríne v Nesluši. Po ňom dva roky spravoval farnosť Ignác Morvay.

V roku l8l2 inštalovali za farára do Nesluše kaplána z Kysuckého Nového Mesta, Jána Krabáča. Aj naďalej však býval v Kysuckom Novom Meste, pretože ešte nebola postavená nová farská budova. Počas jeho pôsobenia bol postavený terajší farský kostol (l8l4-l8l6) aj farská budova (l8l4).

Drevený kostol, ktorý bol postavený ešte pred vznikom farnosti v Nesluši (l788), časom schátral a nedali sa v ňom už vykonávať bohoslužby. Veriaci ľud sa spolu s kňazom rozhodli postaviť nový kostol. Rozhodnutie o stavbe kostola a farskej budovy sa uskutočnilo 24.augusta l8l3 v Budapešti na zasadaní Kráľovskej miestodržiteľskej rady. Rozpočet na kostol a faru bol stanovený na 25.8l8 zlatých, 4 a l/2 denára. Z tejto sumy sa odrátalo 2.670 zlatých, 4 a 2/3 denára na práce, ktoré mali veriaci odpracovať zdarma. Peniaze na stavbu poskytla Náboženská Základina (Fundus Religioris). Suma určená na stavbu teda predstavovala 23.l69 zlatých, 6 a 2/3 denára.

So samotnou stavbou kostola sa začalo v roku l8l4. Po postavení klemby nad svätyňou a hlavných oblúkov nad loďou bol kostol posvätený. Hoci ešte nebol kostol celkom dokončený, po posvätení sa už v ňom mohli vykonávať bohoslužby.

Kostol posvätil 27. októbra l8l6 kanonik Ján Kmeťko z Kysuckého Nové ho Mesta, ktorý zároveň aj odslúžil prvú svätú omšu. Na tejto posviacke kostola bolo prítomných veľmi veľa veriacich a aj hudobníkov, ktorí celej posviacke dodávali slávnostný ráz.